Værdigrundlag

Indenfor de givne politiske rammer at yde service til borgere, der har behov for hjælp/støtte vedvarende eller i kortere perioder.

Via dialog, samarbejde, faglighed og professionel vurdering anvendes personalets ressourcer, så der skabes sammenhæng mellem individualitet og kvalitet.

Handlinger for at nå målet
Hjælp og støtte til beboeren tager udgangspunkt i beboerens aktuelle situation og behov, og vurderes løbende.

Livskvalitet, værdighed og respektere borgerens forskelligheder såsom:

 • Traditioner/trosretninger
 • Boformer
 • Livssyn
 • Normer med mere
 • Støtte op om og inddrage borgernes netværk via gensidig information, inddragelse af pårørende via kontaktperson og afholdelse af pårørende-møder.

Værdigrundlaget er livskvalitet, værdighed og respekt.

Bebeoernes ressourcer
Vi lægger vægt på et godt samarbejde mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse. Vi ønsker at samarbejdet bygger på en åben og konstruktiv dialog.

Personalets ressourcer
Der tages udgangspunkt i personalets faglige og personlige ressourcer, således at borgeren oplever et individuelt og kvalificeret samarbejde.

Vi ønsker et engageret, fagligt kvalificeret og varmt personale, der udviser respekt, selvstændighed, ansvarlighed og samarbejdsvilje, samt åbenhed for nye ideer.

Handlinger for at nå målet:

 • Informere og inddrage medarbejderne i beslutningsprocessen
 • En synlig ledelsesform
 • At udvise respekt for forskellighed/identitet
 • At give rum og tid til debat og refleksion
 • At tilbyde og iværksætte løbende uddannelse
 • At uddelegere opgaver og ansvar til medarbejderne
 • At støtte op om medarbejderne ved behov

Vi henviser endvidere til Tønder Kommunes værdigrundlag.

Der er et stort ønske om at bevæge sig fra en kultur med fokus på sygdom og med personaledefinerede rutiner, hen mod en kultur, hvor livet leves hele døgnet, med lyst og plads til spontanitet, samvær og forskellighed – med et højt kvalificeret fagligt fundament. Det arbejder vi henimod.